KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Sposób załatwiania spraw

O  sposobach  przyjmowania  i  załatwiania   spraw   stanowi   instrukcja kancelaryjna
zawarta w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej
dla  organów  gmin  i  związków  międzygminnych  (Dz.U. Nr 112, poz. 1319 z 1999r.
ze zmianami).

  1. Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
  2. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych  z kodeksem postępowania administracyjnego.
  3. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw. 
  4. Godziny urzędowania sekretariatu: 8:00 - 16:00 

______________________________________________________________________


          Procedura obiegu informacji w szkole.

Podstawa prawna:
Statut Szkoły,
Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO),
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych,
Regulamin Rady Pedagogicznej,
Regulamin Rady Rodziców,
Regulamin Samorządu Uczniowskiego,
Konwencja o Prawach Dziecka.

Informacje kierowane do rodziców (prawnych opiekunów)
Informacja na tablicy ogłoszeń w budynku szkolnym,
Spotkanie z wychowawcą-przekaz informacji:
przekazywanie informacji przez wychowawców na zebraniach klasowych:
na pierwszym zebraniu zapoznanie ze statutem szkoły, WSO, podanie
warunków poprawy oceny oraz oceny zachowania, procedury sprawdzianu
zewnętrznego, terminarz spotkań, plan wychowawczy, wycieczki, opłaty
(np. ubezpieczenie, fundusz Rady Rodziców), informacja o zeszycie uwag,
kolejne zebrania: informacja o wynikach w nauce i zachowaniu,
o wydarzeniach klasowych i szkolnych, decyzjach podejmowanych przez
Zarząd Rady Rodziców.

Formy powiadomienia rodziców
wiadomości pisemne w zeszycie lub dzienniczku ucznia.
indywidualne rozmowy z rodzicami (przekazywanie uwag i pochwał,
informowanie o wynikach w nauce i zachowaniu),
rozmowy telefoniczne,
korespondencja listowna (wezwanie, zaproszenie, podziękowanie),
wizyta domowa.

Informacje kierowane do ucznia
informacja na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły,
rozpoczęcie roku szkolnego:
przedstawienie listy uczniów, przyporządkowanie do klas uczniów, podanie
planu lekcji oraz sal lekcyjnych, nazwisk nauczycieli uczących w danej klasie
oraz pozostałe sprawy organizacyjne,
godziny wychowawcze ( informowanie oraz omawianie spraw bieżących),
w czasie zajęć lekcyjnych omawianie aktualnych spraw związanych z danym
przedmiotem oraz pracą i wymogami,
rozmowy indywidualne o charakterze wychowawczym, terapeutycznym,
informacyjnym,
apele szkolne (informacje przekazywane przez dyrektora szkoły, nauczycieli,
uczniów oraz osoby upoważnione).

Tablice informacyjne na terenie szkoły

Przekazywanie  informacji: dyrektor-nauczyciel
rady pedagogiczne,
tablica ogłoszeń w pokoju nauczycielskim,
hospitacje,
rozmowy indywidualne- konsultacje,
apele

Przekaz informacji: nauczyciel-nauczyciel
korespondencja służbowa,
konsultacje indywidualne,
praca w zespołach,
rada pedagogiczna oraz szkolenia,
apele,
tablica informacyjna w pokoju nauczycielskim

Przekaz informacji: rodzic-nauczyciel
spotkania indywidualne,
wywiadówki (zebrania klasowe),
korespondencja służbowa,
kontakt telefoniczny,
wizyty domowe

W przypadku spraw konfliktowych w klasie:
uczeń przekazuje informacje wychowawcy,
wychowawca informuje rodziców w celu wspólnego rozwiązywania problemu,
w przypadku nie rozwiązania problemu wychowawca przekazuje informację 
do pedagoga szkolnego, który podejmuje dalsze działania,
pedagog szkolny przekazuje informację dyrektorowi szkoły, który podejmuje
ostateczną decyzję o dalszym postępowaniu.

Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kopcińskiego w Łodzi
odpowiada: Mariola Górecka
data: 04-02-2018
wytworzył: Mariola Górecka
data: 04-02-2018
data: 04-02-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

    Statystyka odsłon tej strony:

    Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 406