Sposób załatwiania spraw

O  sposobach  przyjmowania  i  załatwiania   spraw   stanowi   instrukcja kancelaryjna
zawarta w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej
dla  organów  gmin  i  związków  międzygminnych  (Dz.U. Nr 112, poz. 1319 z 1999r.
ze zmianami).

  1. Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
  2. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych  z kodeksem postępowania administracyjnego.
  3. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw. 
  4. Godziny urzędowania sekretariatu: 8:00 - 16:00 

______________________________________________________________________


          Procedura obiegu informacji w szkole.

Podstawa prawna:
Statut Szkoły,
Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO),
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych,
Regulamin Rady Pedagogicznej,
Regulamin Rady Rodziców,
Regulamin Samorządu Uczniowskiego,
Konwencja o Prawach Dziecka.

Informacje kierowane do rodziców (prawnych opiekunów)
Informacja na tablicy ogłoszeń w budynku szkolnym,
Spotkanie z wychowawcą-przekaz informacji:
przekazywanie informacji przez wychowawców na zebraniach klasowych:
na pierwszym zebraniu zapoznanie ze statutem szkoły, WSO, podanie
warunków poprawy oceny oraz oceny zachowania, procedury sprawdzianu
zewnętrznego, terminarz spotkań, plan wychowawczy, wycieczki, opłaty
(np. ubezpieczenie, fundusz Rady Rodziców), informacja o zeszycie uwag,
kolejne zebrania: informacja o wynikach w nauce i zachowaniu,
o wydarzeniach klasowych i szkolnych, decyzjach podejmowanych przez
Zarząd Rady Rodziców.

Formy powiadomienia rodziców
wiadomości pisemne w zeszycie lub dzienniczku ucznia.
indywidualne rozmowy z rodzicami (przekazywanie uwag i pochwał,
informowanie o wynikach w nauce i zachowaniu),
rozmowy telefoniczne,
korespondencja listowna (wezwanie, zaproszenie, podziękowanie),
wizyta domowa.

Informacje kierowane do ucznia
informacja na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły,
rozpoczęcie roku szkolnego:
przedstawienie listy uczniów, przyporządkowanie do klas uczniów, podanie
planu lekcji oraz sal lekcyjnych, nazwisk nauczycieli uczących w danej klasie
oraz pozostałe sprawy organizacyjne,
godziny wychowawcze ( informowanie oraz omawianie spraw bieżących),
w czasie zajęć lekcyjnych omawianie aktualnych spraw związanych z danym
przedmiotem oraz pracą i wymogami,
rozmowy indywidualne o charakterze wychowawczym, terapeutycznym,
informacyjnym,
apele szkolne (informacje przekazywane przez dyrektora szkoły, nauczycieli,
uczniów oraz osoby upoważnione).

Tablice informacyjne na terenie szkoły

Przekazywanie  informacji: dyrektor-nauczyciel
rady pedagogiczne,
tablica ogłoszeń w pokoju nauczycielskim,
hospitacje,
rozmowy indywidualne- konsultacje,
apele

Przekaz informacji: nauczyciel-nauczyciel
korespondencja służbowa,
konsultacje indywidualne,
praca w zespołach,
rada pedagogiczna oraz szkolenia,
apele,
tablica informacyjna w pokoju nauczycielskim

Przekaz informacji: rodzic-nauczyciel
spotkania indywidualne,
wywiadówki (zebrania klasowe),
korespondencja służbowa,
kontakt telefoniczny,
wizyty domowe

W przypadku spraw konfliktowych w klasie:
uczeń przekazuje informacje wychowawcy,
wychowawca informuje rodziców w celu wspólnego rozwiązywania problemu,
w przypadku nie rozwiązania problemu wychowawca przekazuje informację 
do pedagoga szkolnego, który podejmuje dalsze działania,
pedagog szkolny przekazuje informację dyrektorowi szkoły, który podejmuje
ostateczną decyzję o dalszym postępowaniu.

Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kopcińskiego w Łodzi
odpowiada: Mariola Górecka
data: 04-02-2018
wytworzył: Mariola Górecka
data: 04-02-2018
data: 04-02-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

    Statystyka odsłon tej strony:

    Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 390